【A2サイズ】C05 Happy Birthday!
スリットアニメーションショップ(Slit Animation shop) - ¥ 6,500